Artikel 1 Definities

 • Libricura – onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het uitgeven van boeken;
 • Schrijver – natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Libricura boeken of kaartensets uitgeeft voor privé of zakelijke doeleinden
 • Gebruiker – iedere bezoeker van Libricura, inclusief Schrijver en Reviewer
 • Diensten – functionaliteiten en diensten die Libricura aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten
 • Goederen – producten die Libricura aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken en e-boeken
 • Registreren – het invullen van naam, email en password om een Account bij Libricura te krijgen
 • Account – geregistreerde toegang tot de website van Libricura, waarbij een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt
 • Persoonlijk Dashboard – overzicht van de aanmelding en aankopen van de Schrijver.
 • Profiel – persoonlijke gegevens van de Schrijver, waarvan slechts een deel openbaar is: Schrijversnaam , -foto en de gepuliceerde boeken, boekenleggers of andere ontwerpen die door Libricura gedaan zijn,
 • Marketing en Verkoop – verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Schrijver te stimuleren
 • Affiliate – website die boeken van de Schrijver promoot en verkoopt via een link met Libricura/website van de Schrijver
 • Shop – de webshop van Libricura

Artikel 2 Identiteit van Libricura
Libricura handelend onder de naam van Spiritueel centrum Asclepeion, KVK 71258609 en BTW nummer: NL126925422B03
E-mail: info@Libricura.nl

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers van Libricura. Voor Schrijvers en Reviewers gelden specifieke aanvullende voorwaarden.
 • 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij Libricura worden afgenomen, wordt Gebruiker door Libricura op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Schrijvers dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via Libricura kunnen publiceren.
 • 3.4 Gebruikers kunnen de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van Libricura.

Artikel 4 Diensten van Libricura

 • 4.1 Algemeen – Libricura is een online uitgeverij die Schrijvers  in staat stelt boeken of kaartensets uit te geven. Libricura ondersteunt Schrijvers bij het publiceren van boeken. Gebruikers kunnen boeken kopen bij Libricura via de shop. De boeken worden bij het door Gebruiker aangegeven adres afgeleverd.
 • 4.2 Persoonlijk Dashboard – webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Schrijver.
 • 4.3 Shop – Libricura heeft een webshop waarin alle boeken van Schrijvers worden opgenomen en die te koop zijn voor Gebruikers. Boeken die privé zijn gepubliceerd worden niet opgenomen in de shop van Libricura. Boeken die door Gebruiker zijn gekocht worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres.
 • 4.4 Marketing en verkoop – Libricura promoot de producten en diensten op Libricura via haar social media kanalen, persberichten, beurzen, mails en overige kanalen.
 • 4.4 Overige diensten – diensten die door Libricura ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Schrijver

 • 5.1 De Schrijver dient kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de Privacy verklaring.
 • 5.2 De Schrijver zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Schrijver zal geen plagiaat plegen in het boek.
 • 5.3 De Schrijver zal de (community) functionaliteiten van Libricura niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. Libricura heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Schrijver op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen.
 • 5.4 De Schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek of de kaartenset. Libricura faciliteert het uitgeven van het boek en of de kaartenset . In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Schrijver en/of het boek of de kaartenset, dient de Schrijver daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Schrijver zal Libricura hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Schrijver vrijwaart Libricura van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die Libricura dientengevolge lijdt.
 • 5.5 De schrijver zal Libricura niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door Libricura aangeboden diensten. De Schrijver zal Libricura niet aansprakelijk stellen of – in welke zin dan ook – juridische stappen ondernemen tegen Libricura.
 • 5.6 De Schrijver zal geen boek of kaartenset bij Libricura publiceren wanneer de Schrijver niet volledig over de uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Schrijver dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Schrijver Libricura voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Schrijver de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken.
 • 5.7 Bij door de Schrijver ondervonden gebreken in de door Libricura aangeboden functionaliteiten zal de Schrijver Libricura terstond hierover informeren via de contact-functionaliteit.
 • 5.8 De Schrijver geeft Libricura toestemming om het boek of de kaartenset, eventueel met begeleidende informatie over de Schrijver, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Libricura kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-a-friend functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Libricura.
 • 5.9 Het is de Schrijver vanzelfsprekend toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek of de kaartenset van de Schrijver via Libricura te koop is, mits hij daarbij de reputatie van Libricura niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van Libricura.
 • 5.10 Libricura heeft het recht de boeken of kaartensets  uit publicatie te halen indien de Schrijver niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Libricura is hierover geen verantwoording schuldig aan de Schrijver en de Schrijver zal Libricura niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook.

Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom

 • 6.1 De Auteursrechten berusten te allen tijde bij de Schrijver zelf. Dit is wettelijk zo geregeld.
 • 6.2 Libricura heeft het recht om boeken, kaartenset en e-books van Schrijver te reproduceren en verkopen zolang de Schrijver actief is bij Libricura en/of zolang het boek of de kaartenset van de Schrijver in publicatie staat bij Libricura.
 • 6.3 De Schrijver kan ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij Libricura en daarmee de uitgeefrechten weer in eigen hand nemen. De Schrijver is er zelf verantwoordelijk voor om dan het boek of de kaartenset uit publicatie te halen. Zolang dit niet is gebeurd, is Libricura gerechtigd het boek te verkopen via de website van de Schrijver en via de shop van Libricura.
 • 6.4 De website van Libricura, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de scripts en boeken) zijn intellectueel eigendom van Libricura en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libricura.

Artikel 7 Aanschaf van Diensten en Goederen bij Libricura

 • 7.1 Libricura zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. Libricura werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van reviewing, opmaak, betalingen, printing en distributie.
 • 7.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm.
 • 7.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 7.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend.
 • 7.5 De betaling dient voorafgaande het leveren van de drukklare bestanden plaats te vinden.
 • 7.6 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • 7.7 De drukklare bestanden worden pas geleverd na betaling van de Schrijver.
 • 7.8 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker is aangegeven.
 • 7.9 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd in het geval de Goederen onbeschadigd zijn en zijn voorzien van de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Gebruiker.
 • 7.10 Na ontvangst van geleverde diensten en voor het leveren van de drukklare bestanden dient de Gebruiker de geleverde teksten en/of afbeeldingen zelf te controleren op correctheid.  Bij opgemerkte fouten dient de Gebruiker Libricura hier schriftelijk van op de hoogte te stellen voorafgaande het drukwerk.
 • 7.11 Libricura heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat Libricura gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 7.12 Wanneer de Gebruiker ontevreden is over de geleverde Diensten en/of Goederen, dan kan de Gebruiker dit kenbaar maken door contact op te nemen met Libricura.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • 8.1 Libricura heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. Libricura is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Gebruikers geplaatste inhoud op haar site. Libricura spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van Libricura) te laten zijn dan wel onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Schrijver) en 11 (Notice & Take Down).
 • 8.2 Wanneer Gebruikers zich registreren bij Libricura en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. Libricura is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker.
 • 8.3 Libricura is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van Libricura.
 • 8.4 Libricura is niet aansprakelijk voor fouten die NA het drukwerk opgemerkt worden.
 • 8.5 Libricura is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken of kaartensets via Libricura.

Artikel 9 Privacy van persoonlijke gegevens

 • 9.1 Libricura verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.
 • 9.2 Libricura kent een Privacy Verklaring waarin wordt beschreven hoe Libricura omgaat met de persoonlijke gegevens. De Privacy verklaring vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 Notice & Take Down

 • 10.1 Libricura volgt de internationale gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD).
 • 10.2 Iedere Gebruiker is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Libricura, met het verzoek om deze inhoud van de website van Libricura te verwijderen.
 • 10.3 De Gebruiker dient bij de melding Libricura volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Gebruiker
  • Gegevens die Libricura nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Libricura gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 10.4 Libricura beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Gebruiker. Afhankelijk van een eerste quick scan van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • Libricura neemt contact op met de Schrijver en komt er met de Schrijver uit. Libricura informeert de Gebruiker.
  • Libricura verzoekt de Schrijver contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Libricura zal als bemiddelaar optreden.
  • Libricura verwijdert de publicatie wanneer gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Schrijver en de Gebruiker.
  • Libricura onderneemt geen actie, de Gebruiker wordt daarover geïnformeerd.
 • 10.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Libricura verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 11.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker van de software en diensten van Libricura. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een email worden gestuurd naar: info@libricura.nl
 • 11.2 Libricura kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. Libricura toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
 • 11.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 11.4 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Libricura worden eerst in alle redelijkheid tussen Gebruiker en Libricura besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

laatst gewijzigd op 9 september 2018